Interne Structuur

Interne structuurRaad van Bestuur

De ABSU wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die haar officieel vertegenwoordigt in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders en bepaalt hun aantal. Met uitzondering van het mandaat van gedelegeerd bestuurder dat voor onbepaalde duur wordt verleend, hebben de mandaten een duur van 6 jaar.
De uittredende leden zijn herkiesbaar.
De Raad van Bestuur is representatief voor alle geledingen van de sector, en dit zowel op gewestelijk als op sectoraal en subsectoraal vlak.
Naar samenstelling toe betekent dit concreet :

 • provinciale vertegenwoordigers, aangeduid door de leden van de resp. provinciale vergaderingen;
 • vertegenwoordigers voor de gespecialiseerde activiteiten ruitenwassen, industriële reiniging en milieu/afvalophaling, verkozen door de algemene vergadering;
 • vertegenwoordigers van leden die, op voorstel van de Raad van Bestuur, een
  optimale samenstelling verzekeren in functie van noodzaak en competenties;
 • gedelegeerd bestuurder, op voorstel van de Raad van Bestuur.

Algemene vergadering

De algemene vergadering vertegenwoordigt de hoogste bevoegdheid binnen de ABSU.
Een aantal taken zijn uitsluitend voor haar voorbehouden:

 • wijziging van de statuten;
 • benoeming en ontslag van de Raad van Bestuur;
 • goedkeuring van begroting en jaarrekening;
 • goedkeuring en wijziging van het huishoudelijk reglement;
 • onderzoek van beroep bij uitsluiting van een lid of weigering van een nieuw lid door de Raad van Bestuur;
 • uitsluiting van leden;
 • ontbinding van de vereniging;
 • kwijting verlenen aan de Raad van Bestuur voor uitoefening van hun mandaat.

Leden

De ABSU groepeert natuurlijke of rechtspersonen die uit commercieel oogpunt
schoonmaakwerkzaamheden of prestaties van thuishulp van huishoudelijke aard uitvoert.
Ze moeten aan een aantal vereisten voldoen:
 • gedomicilieerd zijn in België en er ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
 • gedurende minstens 2 opeenvolgende kwartalen werk hebben verschaft aan minstens 1 persoon ingeschreven bij de RSZ en onder het paritair comité 121;
 • als voornaamste activiteit schoonmaakdiensten uitvoeren;
 • minstens 2 jaar aanwezig zijn op de schoonmaakmarkt;
 • aanvaard worden door de Raad van Bestuur.

Lijst van de ABSU leden in uw regio


Provinciale vergaderingen

De provinciale vergaderingen hebben als doel de informatie tussen hun leden te bevorderen en het onderzoek van problemen mogelijk te maken.
De provinciale vergaderingen duiden ook hun vertegenwoordiger aan voor de Raad van Bestuur.

Werkgroepen

De Raad van Bestuur organiseert werkgroepen in functie van bepaalde onderwerpen.
Elk lid van ABSU kan aan deze werkgroepen deelnemen. Indien nodig mag ook beroep
gedaan worden op externe raadgevers.

Opleidingen ABSU

Tot de doelstellingen van de opleidingen die ABSU aanbiedt, behoren het verbeteren van managementpraktijken en de optimalisatie van de relatie tussen de markt en de dienstenaanbieder. Het gevarieerde aanbod wordt samengesteld op basis van de input van de ondernemers en hun medewerkers. De opleiders zijn ervaren vakmensen en werden zorgvuldig geselecteerd op basis van hun specifieke competenties.

Programma en agenda