Externe structuur

Externe structuur


Paritaire instellingen

  Paritair Comité 121
  Het Paritair Comité voor de schoonmaak formaliseert de arbeidsvoorwaarden en de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen in afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomsten voor de schoonmaaksector. Deze CAO's zijn van toepassing op werkgevers en arbeiders uit de ondernemingen die onder het PC voor de schoonmaak ressorteren, kleine en middelgrote ondernemingen en andere.

  Document te downloaden: cp121

  Sociaal Fonds
  Het sociaal fonds voor de schoonmaakbedrijven is een fonds voor bestaanszekerheid en heeft 3 belangrijke doelstellingen, met name het waarborgen van extra sociale voordelen voor arbeiders in de sector, het waarborgen van tussenkomsten in de kosten van vakopleidingen en het zorgen voor de inning van bijdragen en betaling van de voordelen.

  Aanvraag tegemoetkoming te downloaden :
  Arbeidsongeval
  Ziekte
  Werkloosheid
  Economisch ontslag
  DP1 - Aanvraag Brugpensioen of oudere werkloze

  OCS vzw - Opleidingscentrum van de schoonmaak
  Het opleidingscentrum van de schoonmaak werd opgericht op 11 september 1989 en heeft tot doel:
  • het organiseren en op zich nemen van allerhande beroepsopleidingen in het kader van de schoonmaakactiviteiten die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de Schoonmaak (PC 121) en dit zowel voor jongeren, volwassenen, risicogroepen als werkzoekenden;
  • de redactie, vertaling, en publicatie van cursussen en opleidingsmaterieel;
  • het stichten van vormingscentra;
  • het uitvoeren of laten uitvoeren van studies in het kader van de realisatie van de doelstellingen;
  • nemen van initiatieven ter financiering van hoger vermelde doelstellingen;
  • samenwerkingsakkoorden afsluiten met gelijkaardige verenigingen in het kader van de realisatie van de doelstellingen.

  Onder risicogroepen wordt verstaan:
  1. De laaggeschoolde of onvoldoende geschoolde werkzoekenden, al dan niet vergoed;
  2. De langdurig werklozen;
  3. De laaggeschoolde of onvoldoende geschoolde arbeiders van de sector;
  4. De arbeiders van de sector die minstens 45 jaar oud zijn;
  5. De arbeiders van de sector wiens kwalificatie niet of niet meer aangepast dreigt te zijn aan de evolutie van het beroep.

  Fonds 2de Pensioenpijler PC121
  Het Fonds 2de pensioenpijler PC 121 werd opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 30/11/2006.
  Het sociaal sectoraal pensioenstelsel, bestaande uit een pensioentoezegging en een hieraan verbonden solidariteitstoezegging, wordt ingevoerd ten bate van de arbeiders en arbeidsters van de schoonmaaksector. Bij toepassing van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid wordt een fonds voor bestaanszekerheid opgericht onder de benaming "Fonds 2de pensioenpijler PC 121". Dit fonds is de inrichter, bedoeld door art 3, 5° a) van de WAP en is als enige bevoegd om het pensioenstelsel in te voeren, te wijzigen of op te heffen.

  Aanvraag tot betaling te downloaden:
  N1 - Pensioen
  N2 - Vervroegd pensioen
  N3 - Brugpensioen
  N4 - Overlijden
  N5 - Aanduiding begunstigde bij overlijden

  Aanvraag tot voortzetting bijdragen te downloaden:
  S1 - Aanvraag voortzetting werkgeversbijdragen

Andere organen